Přeskočit na obsah

Diplomová práce

Návrh a implementace webové aplikace pro výběr vhodných uchazečů na pracovní pozici

Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a praktickým ověřením systému
pro podporu rozhodování v oblasti výběru vhodných uchazečů na pracovní
pozici. Téma bylo zvoleno v návaznosti na nynější potřeby firem nabírat nové zaměstnance.
Tato práce nabízí jednoduché řešení pro uchování klíčových informací
o uchazečích na pracovní pozice. Dále navrhuje posloupnost mechanizmů, které
slouží k jejich hodnocení a stanovení vhodnosti uchazečů pro danou pracovní pozici.

První část

První část práce se zabývá srovnáním existujících open source řešení této problematiky.
Konkrétně se zde jedná o systémy Opencats, OrangeHRM, WebHR a JIRA
Core. Další z kapitol této části se zabývá obecným pojmem systém pro podporu
rozhodování, historickým kontextem, klasifikací různých typů těchto systémů, komponent,
které jsou nutné pro jejich fungování a jejich obecných charakteristik. Dalším
pojmem rozebíraným v této pasáži je vícekriteriální analýza. Tato metoda je využita
jako jeden z hlavních pilířů výpočetního modelu vlastního řešení. Poslední problematikou
zde zmíněnou je kompetenční model, který je použit jako základ struktury
dat, se kterými vlastní aplikace pracuje.

Druhá část

V další části práce je popsán návrh a implementace vlastního řešení. Nejprve
je zde detailně uvedeno použití vícekriteriální analýzy včetně vzorců a odůvodnění
zvoleného postupu. Dále je zde srovnání uvažovaných algoritmů pro sestavení finálního
vyhodnocení, které obsahuje jako možné varianty fuzzy expertní systém, další
úroveň vícekriteriální analýzy a autorem navržený lineární výpočet, který splňuje
zadaná kritéria. Následují některé implementační detaily jako popis architektury
aplikace, datový model použitý při ukládání dat, frameworky, knihovny a některé
zajímavé postupy, které jsou použité při implementaci aplikace.

Popis systému

Vlastní systém je ve formě webové aplikace postavené na platformě Java EE
s napojením na databázi MySQL. Jako podpůrné technologie jsou použity Bootstrap,
JavaScript a jQuery pro tvorbu uživatelského rozhraní, JSON jako datová
struktura pro přenos dat pomocí technologie AJAX, Chart.js jako knihovna pro vykreslování
grafů a diagramů, které jsou použity pro přehlednou vizualizaci výsledků
vyhodnocení, JPA pro objektově relační mapovaní a generování schématu databáze
z mapovacích tříd a další. Pro vyhodnocení jsou použity tvrdé a měkké dovednosti
uchazečů jako aplikované obecné kompetence z kompetenčního modelu.

Otestování ve firmě

V poslední části je popsáno ověření vytvořeného systému v reálné firmě. Toto
ověření probíhalo při hodnocení patnácti skutečných uchazečů na tři pracovní pozice.

Na základě průběžných připomínek byla aplikace dopracována. Zástupci této
společnosti považují aplikaci za plně funkční jak z pohledu navrhovaných hodnocení
uchazečů, tak z pohledu uživatelského používání aplikace. Konkrétní zpětná vazba
je přílohou této práce.

Možné pokračování

Na tuto práci lze navázat jak po stránce výzkumu, tak po stránce vývoje. Možnými
směry jsou například přidání škály při vytváření pracovní pozice, přidání jakéhokoliv
atributu uchazeči, porovnání jednotlivých vlastností několika uchazečů,
periodické hodnocení zaměstnanců, vyplnění informací o uchazeči a nalezení pro něj
nejvhodnější pracovní pozice nebo nasazení a rozšíření fuzzy expertního systému.

Dokončení – 2017

Štítky: